Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla přijímání dětí do MŠ

 

Pravidla pro přijímání dětí do MŠ
Zápis dětí na školní rok probíhá většinou v květnu.
Ředitelka školy oznámí termín zápisu na stanovený školní rok 14 dní předem obvyklým způsobem (webové stránky školy, vývěsní deska, letáčky, obecní zpravodaj).
Pokud se v MŠ vyskytne volné místo během školního roku, může ředitelka školy vyhlásit mimořádný termín zápisu na toto místo .
U zápisu předloží rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
(jsou součástí ŠVP MŠ)
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Nový Oldřichov 86, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Do mateřské školy jsou přijímány i děti od dvou let věku, pokud má MŠ volnou kapacitu.
II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium
Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte*
Trvalý pobyt v Novém Oldřichově
3
Trvalý pobyt v obci v době nástupu
1
Trvalý pobyt mimo obec
0
Věk dítěte**
5 let věku
3
3-4 roky
2
Mladší 3 let
0
Individuální situace dítěte
Sourozenec v MŠ nebo ZŠ
2
Dítě se hlásí k celodennímu pobytu
1
Dítě se hlásí k polodennímu pobytu
0

* Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území Nového Oldřichova. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona
** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky
III.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých  individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.
IV.
Při rovnosti bodů posuzovaných kritérií bude upřednostněno starší dítě. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti v době konání zápisu do MŠ Nový Oldřichov.
O přijetí dítěte je rozhodováno až v momentě, když jsou odevzdány všechny přihlášky . Termín odevzdání vyplněných přihlášek bude stanoven ředitelkou při zápisu do MŠ.

V Novém Oldřichově dne 15.9.2011
Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová, ředitelka ZŠ a MŠ